HYVÄÄ SUOMESTA –REKISTERI

HYVÄÄ SUOMESTA –REKISTERI

Hyvää Suomesta -tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ruokatieto Yhdistys ry
y-tunnus: 0111164-2
Vanha Talvitie 2 A 16, 00580 Helsinki
040 710 4170, ruokatieto@ruokatieto.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Minna Asunmaa
Vanha Talvitie 2 A 16, 00580 Helsinki
040 4105270, minna.asunmaa@ruokatieto.fi

3. Rekisterin nimi

Hyvää Suomesta -rekisteri

4. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely perustuu työnantajan jäsenyyden, sopimusten tai suostumusten ylläpitämiseksi.
Hyvää Suomesta -rekisterin henkilötietoja käytetään Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenyyteen, palveluihin ja Hyvää Suomesta -merkin käyttöön liittyvien asioiden hoitamista sekä viestintää varten.
Tietojenkäsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla, josta niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

5.Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelylogiikka

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilöihin liittyviä tietoja:
-   etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
-   muita yhteystietoja
-   titteli
-   rooli suhteessa yhdistyksen hallintoon ja Hyvää Suomesta -merkkiin
-   oikeus kirjautua rekisterijärjestelmään
-   kuuluminen postitusryhmiin
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan
-   rekisteröidyltä itseltään
-   taustayhteisön jäsenhakemuksesta tai muusta tämän esittämästä lähteestä
-   verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet tiedot päivitetään ja tarpeettomat poistetaan.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu Ruokatiedon henkilökunnan toimesta. Lisäksi Hyvää Suomesta -merkin käyttäjäyhteisöjen henkilötietoja käsittelevät salassapitosopimuksen tehneet Hyvää Suomesta -merkin auditoijat.
Automaattista päätöksentekoa ja profilointia ei tapahdu.

6.Henkilötietojen/rekisterin suojaaminen

Ennen vuotta 2014 laaditut asiakirjat säilytetään suojattuina lukituissa tiloissa.
Sen jälkeiset asiakirjat tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Rekisterin tiedot ovat suojatulla palvelimella, jonne pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sinne on pääsy Ruokatiedon henkilökunnalla, alihankkijana toimivan palveluntarjoajan teknisellä ylläpidolla sekä jäsenyhteisön henkilöillä, joilla on pääsy vain oman organisaation tietoihin. Verkkosivuilla tietoja suojataan SLL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Ruokatiedon työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja.

7.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihin:
- Nähdä/saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin
- pyytää rekisterinpitäjää korjaaman puutteelliset/virheelliset henkilötiedot
- Siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
- vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
- Pyytä rekisterinpitäjän poistamaan henkilötiedot
Kysymyksiin ja käsittelyä koskeviin pyyntöihin voi olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön. Mikäli rekisteröity on itse antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja käsittelylle ei ole muuta perustelua, rekisteröity on oikeutettu peruuttamaan suostumuksensa ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta

8.Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Ruokatieto ei säännönmukaisesti luovuta Hyvää Suomesta -rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli kolmas osapuoli toimii Ruokatiedon lukuun, tietoja luovutetaan tietosuoja-asetuksessa mainitulla tavalla. Ruokatieto voi luovuttaa Hyvää Suomesta -rekisterin tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.
Hyvää Suomesta -rekisteristä voidaan siirtää henkilötietoja Ruokatiedon sidosryhmärekisteriin jäsenyyssuhteen päätyttyä.
Ruokatieto ei luovuta tietoja ulkomaille ilman, että rekisteröity tämän eri luvalla sallii.

9.Henkilötietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.