LAKI JÄLJITETTÄVYYDESTÄ

LAKI JÄLJITETTÄVYYDESTÄ

Elintarvike- ja rehualan toimijat ovat lainsäädännön mukaan vastuussa jäljitettävyydestä.

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan säädösten mukaan sitä, että elintarvike- ja rehualan toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut ja mihin lähetetty erä on toimitettu sekä toimitusten hankinta- ja luovutusajankohdat. Lisäksi on pystyttävä riittävällä tarkkuudella yhdistämään tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa.

Yksi taakse, yksi eteen

Elintarvikkeet, rehut ja näiden raaka-aineet on pystyttävä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Kaikilta elintarvikealan toimijoilta edellytetään EU:n yleisen elintarvikeasetuksen (EY N:o 178/2002) mukaan 'yksi taakse, yksi eteen' -jäljitettävyyden hallintaa. Esimerkiksi valmisruokia valmistavan yrityksen tulee dokumentoida tiedot raaka-aineista ja niiden toimittajista sekä pitää kirjaa siitä, kenelle ja koska valmiit tuotteet on toimitettu.

ULKOINEN JÄLJITETTÄVYYS (TOIMITTAJAJÄLJITETTÄVYYS) KERTOO, MISTÄ VALMISTUKSEN RAAKA-AINEET TULEVAT

Toimijan on tiedettävä tavarantoimittaja, joka on toimittanut hänelle tuotannossa käytettävän rehun, raaka-aineen tai tuotteen.

Yleinen elintarvikeasetus EY N:o 178/2002:
”Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä. ”

Hyvää Suomesta -merkityissä tuotteissa ollaan vielä tarkempia: Tavarantoimittajan lisäksi on varmistettava myös raaka-aineiden suomalainen alkuperä.

SISÄINEN JÄLJITETTÄVYYS (PROSESSIJÄLJITETTÄVYYS) KULKEE LÄPI KOKO VALMISTUSPROSESSIN

Toimijan on pystyttävä tuotantoprosessin eri vaiheissa jäljittämään tuotantoon käytettävät raaka-aineet ja tuotteet.

Yleinen elintarvikeasetus EY N:o 178/2002:
”Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.”

Hyvää Suomesta -merkittyjen tuotteiden kohdalla sisäinen jäljitettävyys varmistaa sen, että tuotteissa on oikea määrä suomalaista raaka-ainetta, ja se varmistetaan valmistuksen eri vaiheissa.

ASIAKASJÄLJITETTÄVYYS KERTOO, KENELLE TUOTE ON MYYTY

Asiakasjäljitettävyys on kykyä tietää ja dokumentoida tuotteiden toimittaminen jakeluketjun seuraavalle osapuolelle.

 Yleinen elintarvikeasetus EY N:o 178/2002:
”Elintarvike- ja rehualan toimijoilla on oltava käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on annettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille.”

PAKKAUSMERKINNÄT MAHDOLLISTAVAT JÄLJITETTÄVYYDEN LUOTETTAVUUDEN 

Tuotteen pakkauksessa tulee olla sellaiset pakkausmerkinnät, että tuote voidaan tarvittaessa jäljittää taaksepäin nopeasti ja luotettavasti.
Yleinen elintarvikeasetus EY N:o 178/2002:
”Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.”

Hyvää Suomesta on vapaaehtoinen merkki. Se antaa kriteerien puitteissa tiedon kotimaisten raaka-aineiden määrästä ja kotimaisesta valmistuksesta. Valmistaja puolestaan tietää tuotteiden tarkkaan raaka-aineiden kotimaisuusasteen. Pakolliset pakkausmerkinnät eivät anna tietoa kotimaisten raaka-aineiden määrästä.