LAKI JÄLJITETTÄVYYDESTÄ

LAKI JÄLJITETTÄVYYDESTÄ

Elintarvike- ja rehualan toimijat, mm. valmistajat ja myyjät ovat lainsäädännön mukaan vastuussa jäljitettävyydestä.

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan lain mukaisesti sitä, että elintarvike- ja rehualan toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut ja mihin lähetetty erä on toimitettu sekä toimitusten hankinta- ja luovutusajankohdat. Lisäksi on pystyttävä riittävällä tarkkuudella yhdistämään tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa.

Yksi taakse, yksi eteen

Elintarvikkeet, rehut ja näiden raaka-aineet on pystyttävä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Kaikilta elintarvikealan toimijoilta edellytetään EU:n yleisen elintarvikeasetuksen mukaan 'yksi taakse, yksi eteen' -jäljitettävyyden hallintaa. Esimerkiksi valmisruokia valmistavan yrityksen tulee dokumentoida tiedot raaka-aineista ja niiden toimittajista sekä pitää kirjaa siitä, kenelle ja koska valmiit tuotteet on toimitettu.

ULKOINEN JÄLJITETTÄVYYS (TOIMITTAJAJÄLJITETTÄVYYS) KERTOO, MISTÄ VALMISTUKSEN RAAKA-AINEET TULEVAT

Toimijan on tiedettävä tavarantoimittaja, joka on toimittanut hänelle tuotannossa käytettävän rehun, raaka-aineen tai tuotteen.
”Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä. ”

SISÄINEN JÄLJITETTÄVYYS (PROSESSIJÄLJITETTÄVYYS) KULKEE LÄPI KOKO VALMISTUSPROSESSIN

Toimijan on pystyttävä tuotantoprosessin eri vaiheissa jäljittämään tuotantoon käytettävät raaka-aineet ja tuotteet.  
”Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.”

ASIAKASJÄLJITETTÄVYYS KERTOO, KENELLE TUOTE ON MYYTY

Toimijan on pystyttävä tuotantoprosessin eri vaiheissa jäljittämään tuotantoon käytettävät raaka-aineet ja tuotteet.  
”Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.”

PAKKAUSMERKINNÄT VARMISTAVAT, ETTÄ PERUUTETTAESSA KULJETAAN OIKEAAN SUUNTAAN

Tuotteen pakkauksessa tulee olla sellaiset pakkausmerkinnät, että tuote voidaan tarvittaessa jäljittää taaksepäin nopeasti ja luotettavasti.
”Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.”